2006/Aug/17

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน ที่ได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรานะคะ

ตอนนี้ก็ได้ส่งเว็บนี้ให้แก่อาจารย์ไปแล้ว พร้อมด้วยรายงานอีก 1 เล่ม

อาจารย์คะ บรรณานุกรมของหนูอยู่ในเว็บนี้ล่ะนะคะ

ได้โปรดอย่าหักคะแนน ครึ่งคะแนน เลยนะคะ

หนูตั้งใจทำงานนี้มากกๆๆ ถึงมากที่สุด

ความจริงไม่ต้องทำรายงานส่งครูก็ได้

แต่กลุ่มหนูก็ทำไปเผื่อนะคะ

แต่ดันไม่ได้ใส่บรรณานุกรม

เพราะว่าหนูนำบรรณานุกรมมาไว้ในสื่อแล้วค่ะ

สุดท้ายยยยย

ก็ขอให้ทุกคนได้รับความรู้จากเว็บไซต์ของเรา

และนำความรูที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยช์ในการเรียนการสอนนะคะ

ขอบคุณมากกค่ะ

2006/Aug/14

ลักษณะทางพันธุกรรม

ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะองค์ประกอบของยีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปได้ โดยการถ่ายทอดยีน
ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะ (genetic unit) ควบคุมสิ่งมีชีวิตให้มีรูปร่าง และลักษณะเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่ เรียกว่า ยีน (Gene) ดังนั้นยีนจึงทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน
ลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดไปนั้นพบว่าบางลักษณะไม่ปรากฎในรุ่นลูก แต่อาจจะปรากฎในรุ่นหลานหรือเหลนก็ได้ จึงมีผลทำให้เกิดความแตกต่างกันของลักษณะทางพันธุกรรมจนมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดความหลากหลาย แต่การสะสมลักษณะทางพันธุกรรมจำนวนมากทำให้เกิดสปีชีส์ต่างๆและสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม

ความแปรผันทางพันธุกรรม(geneticvariation)สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นรูปแบบของสุนัขจะมีลักษณะเฉพาะเราสามารถแยกสุนัขออกจากแมวหรือเสือได้ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นการมีลักยิ้ม การมีติ่งหู ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันมากขึ้นเมื่อคนเราต่างพ่อแม่กันไม่เป็นญาติกันความแปรผันทางพันธุกรรมยังแบ่งออกเป็น

1.ลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันไม่ต่อเนื่อง(discontinuousvariation)
เป็นการแปรผันที่แยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดคือเมื่อมีลักษณะนั้นและก็คือมีและเมื่อไม่มีก็คือไม่มีเช่นการมีลักยิ้มและการไม่มีลักยิ้มลักษณะเชิงผมคือแนวผมหยักและแนวผมตรง หมู่เลือดคือหมู่A,B,AB,Oหมู่เลือดRhคือRh+และRh-ถนัดซ้ายถนัดขวา

2.ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง (continuousvariation)
เช่นลักษณะผิวของคนมีตั้งแต่ดำสนิท ดำปานกลางดำน้อยลงเรื่อยๆจนถึงผิวขาวหรือความสูงก็เช่นกัน


ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางลักษณะแปรผันตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นขนาดหรือน้ำหนักสีผิวของคนสติปญญาดังนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะถูกกำหนด โดยพันธุกรรมแล้วนอกจากนี้ยังถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมดังนั้นลักษณะของสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่


2006/Aug/13

คำศัพท์ที่ควรทราบในการศึกษาพันธุศาสตร์

1.เซลล์สืบพันธุ์
(gamete หรือ sex cell)
หมายถึง ไข่ หรือ สเปิร์ม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่บรรจุสารพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น

2.ลักษณะเด่น (dominance)
หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกหรื่อรุ่นต่อๆ ไปเสมอ

3.ลักษณะด้อย (recessive)
หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีโอกาสปรากฎในรุ่นต่อไป เป็นยีนที่แฝงอยู่ และจะถูกข่มโดยยีนเด่น

4.ยีน (gene)
หมายถึง หน่วยควบคุมลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสารเคมีจำพวกรดนิวคลิอิก โดยเฉพาะ DNA จะพบมากที่สุด หรือ ชนิด RNA ในไวรัสบางชนิดและไวรอยด์

5.โฮโมไซกัส ยีน (homozygous gene)
หมายถึง ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน เช่น TT , ttเป็นต้น

6.เฮเทอโรไซกัส ยีน (heterozygous gene)
หมายถึง ยีนที่ต่างกันอยู่ด้วยกัน เช่น Tt เป็นต้น

7.จีโนไทป์ (genotype)
หมายถึง ลัษณะหรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ

8.ฟีโนไทป์ (phenotype)
หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎออกมาเนื่องจากการแสดงออกของยีนและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ฟีโนไทป์ = จีโนไทป์ + สิ่งแวดล้อม

9.โฮโมโลกัส โครโมโซม (homologous chromosome)
หมายถึง โครโมโซมที่เป็นคู่กัน มีขนาดและรูปร่างภายนอกเหมือนกัน (แต่ยีนภายในอาจแตกต่างกัน) โยท่อนหนึ่งมาจากพ่อ อีกท่อนหนึ่งมาจากแม่

10.โฮโมไซกัส โครโมโซม (homozygous chromosome)
หมายถึง โครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกัน และมียีนที่เป็นโฮโมไซกัสกันอย่างน้อยหนึ่งคู่